Kronofogden – ett ord som skrämmer de flesta

Kronofogden klingar nog negativt i de flesta vanliga människors öron. Det är när vi, av någon anledning, inte betalat en faktura i tid, som det kommer påminnelsebrev med hot om inkasso och kronofogden. Många tror att kronofogden faktiskt är en fysisk person, men den egentliga benämningen på kronofogden är Kronofogdemyndigheten.

skulder

Det är alltså en myndighet, som är statlig, och som har som sin huvudsakliga uppgift att se till att skulder betalas. Kronofogden arbetar med att driva in skulder till både statliga och privata fordringsägare. Statens fordringar hanteras under allmänna ärenden och de skulder som drivs in för privata fordringsägare hanteras under enskilda mål.

Hur går det till?

Det som oftast händer om man glömt, eller inte betalat en faktura i tid, är att man får en påminnelse. Med denna tillkommer ofta en påminnelseavgift och kanske också dröjsmålsränta.
Men, en fordringsägare är inte tvingad att skicka ut en påminnelse, även om många gör det för att ge gäldenären en chans. Men, får du ett inkassokrav utan att först ha fått en påminnelse är detta alltså också helt korrekt hanterat.

Om du inte betalar ens efter en påminnelse, kan den du är skyldig pengar ansöka, hos kronofogden, om ett betalningsföreläggande. Detta kan närmast beskrivas som ett fastställande av skulden, och betalningsföreläggandet skickas till dig från kronofogden. När du får ett betalningsföreläggande har du två val. Om du inte anser att kravet är korrekt, om du till exempel tvistar med fordringsägaren om skulden, eller inte alls har köpt någonting, kan du bestrida skulden. Då informerar kronofogden fordringsägaren om detta och bollen ligger hos denne. Fordringsägaren kan då välja mellan att avskriva skulden, eller att ta hela ärendet till domstol. Om ärendet avgörs i domstol är det den av de stridande parterna som förlorar målet som får stå för kostnaden.

Om det inte finns några felaktigheter i betalningsföreläggandet är det enda du kan göra att betala.

Ofta är skuldbeloppet redan nu betydligt större än det du från början var skyldig. Påminnelseavgifter, förseningsavgifter, dröjsmålsränta och nu också inkassoavgift.

Skulder som inte betalas efter betalningsföreläggande kan gå till indrivning. Då kan kronofogden utmäta din lön, och andra tillgångar, och pengarna man får in går till den du är skyldig. Det är naturligtvis denna hantering, som ligger till grund för den negativa klang ordet kronofogde har hos många. Men, kronofogden driver inte bara in pengar när obetalda skulder är ett faktum. Man har också som uppgift att arbeta i förebyggande syfte, och i möjligaste mån försöka få människor att inte skuldsätta sig så hårt.

Vad gör Kronofogden?

Kronofogden är egentligen helt opartisk, även om många kanske tycker att myndigheten går fordringsägarnas ärenden. Uppgiften är att få till en balans mellan fordringsägare och gäldenärer, för att få det hela att flyta så problemfritt som möjligt.

I första hand inriktar sig Kronofogdemyndigheten på information, stöd och råd till personer som kan riskera att tappa kontrollen över sin ekonomi. Man ger också råd till alla andra som är oroliga för sin ekonomi, och det går alltid att kontakta kronofogden för att få hjälp, på deras hemsida. Man behöver varken ha obetalda fakturor eller skulder för att få hjälp och råd från Kronofogdemyndigheten, utan deras stöd är till för alla.

Att man jobbar för att minska antalet svårt skuldsatta kan man bland annat se på kronofogdens engagemang då det handlar om dyra smålån, och mobilabonnemangskostnader.

Även den som redan fastnat i skuldträsket, och sitter med så stora skulder att man inte kan se en möjlighet att betala dem, kan få hjälp hos kronofogden. I de svåraste fallen kan myndigheten besluta om skuldsanering, vilket kan göra personen skuldfri på sikt. För att kunna komma i fråga för skuldsanering måste man vara så svårt skuldsatt att det inte går att betala tillbaka skulderna ”under överskådlig tid”. Vid en skuldsanering tas kontakt med alla fordringsägare, stor som liten. Tillsammans kommer man överens om en avbetalningsplan som gäldenären kan klara. Man tar alltså fram ett visst belopp som ska betalas av varje månad, och ofta återstår bara existensminimum att leva på. För den som redan från början lever på existensminimum kan man besluta om skuldsanering utan någon avbetalningsplan alls, eftersom det helt enkelt inte går att ta ut några pengar. Efter skuldsaneringens slut är personen skuldfri och behöver alltså inte betala resterande skulder. En vanlig tidsperiod för skuldsanering är fem år, men det kan variera från fall till fall.
Det finns alltså mycket i kronofogdens arbete än bara indrivning och betalningsanmärkningar, vilket borde förändra allmänhetens bild mer till det positiva.

Vad du behöver veta om Inkasso

Alla vet ju att man måste betala tillbaka pengar man lånat, och att man också måste betala andra fakturor. Uteblivna betalningar resulterar i ett första skede i onödiga extrautgifter, som påminnelseavgift och förseningsavgift. Men, betalar man inte alls blir påföljden värre, då det hela går till inkasso. Det betyder att den obetalda skulden kommer att drivas in, vilket ofta medför stora utgifter och en rad andra besvär för gäldenären.

Inkassoavgiften är 180 Kr

När en obetald skuld går till inkasso, måste man betala en särskild inkassoavgift. Denna avgift är lagstadgad, och ligger i dagsläget på 180 kr. Men, till denna avgift kommer oftast också en dröjsmålsränta, vilket gör att skulden växer ganska snabbt. En skuld som från början var relativt liten kan, sedan den gått till inkasso, nå ganska stora belopp, och därför är det bättre att försöka betala sina skulder innan de går till inkasso.

Vad gäller om man anser inkassokravet är felaktigt?

Om man anser att ett inkassokrav är felaktigt har man möjlighet att bestrida kravet. Man måste då informera fordringsägaren, det vill säga den man är skyldig pengar, om felaktigheterna. Detta gör man lämpligast genom att vända sig till det inkassoföretag som har hand om ärendet. Vid ett bestridande har inte inkassobolaget rätt att fortsätta driva in skulden längre. De kan då välja att avskriva skulden, om det finns faktiska felaktigheter, eller att driva ärendet vidare i domstol.

Ett inkassobolag måste ha tillstånd från Datainspektionen för att få bedriva sin verksamhet, men tyvärr ser man, då och då, inkassoföretag som saknar tillstånd. Det går att kontrollera vilka företag som har tillstånd för att bedriva inkasso, på Datainspektionens hemsida.

Vad gäller för inkassokrav?

För den enskilde som drabbas av inkassokrav finns det ofta många frågor man vill ha svar på.

Många tror att man måste få en betalningspåminnelse innan man kan få inkassokrav, men det stämmer faktiskt inte. Det finns inga bestämmelser som gör fordringsägaren tvungen att skicka påminnelse först, även om många ändå väljer att göra så. Den som vanligtvis är mån om att betala sina räkningar i tid blir kanske förskräckt när det dyker upp en betalningspåminnelse, när man av någon anledning glömt att betala. Men, en betalningspåminnelse medför bara en eventuell merkostnad i form av en påminnelseavgift, och i påminnelsen finns ett datum för ny betalning angivet. Detta har alltså inget med inkassokrav att göra. Ett inkassokrav har i de flesta fall någon form av påtryckning, eller hot, om rättsliga eller exekutiva åtgärder, som till exempel att ärendet ska lämnas in till betalningsföreläggande hos kronofogden.

Om du som företagare drabbas av en kund som inte betalar och om du inte har de juridiska musklerna som krävs för att driva in skulden på ett snabbt och effektivt sätt så kan du vända dig till Qvido som hjälper dig sälja dina fakturor.

Vad ska man då göra om man får ett inkassobrev, som man inte tycker är felaktigt och kan bestrida?

Det bästa är förstås att betala sin skuld med ränta och inkassokostnad, så som det står angivet i brevet. Då riskerar man inga ytterligare åtgärder. Om man inte kan betala i tid måste man kontakta den som har skickat brevet för att försöka få till en bra lösning. Kanske finns det möjlighet att upprätta en avbetalningsplan, även om det inte finns någon skyldighet för fordringsägaren att gå med på en sådan lösning. Det är i vilket fall som helst viktigt att höra av sig i tid, om man vet att man inte kan betala i tid, annars finns risk att fordringsägaren går vidare med fallet, och kanske hinner ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden, vilket kommer att medföra att ännu större kostnader läggs till den aktuella skulden.

För ytterligare svar på dina inkassofrågor se: http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/inkasso/

Vad händer om man inte betalar

Om man varken betalar eller bestrider hamnar alltså ärendet till sist på kronofogdens bord. Betalar man inte heller där kan det fattas ett beslut om indrivning, och man får också en betalningsanmärkning. Denna anmärkning kommer att synas hos kreditupplysningsföretagen, och man får svårigheter, bland annat, med att få lån, skriva hyreskontrakt eller ta ett telefonabonnemang. En sådan betalningsanmärkning finns sedan med i registren i minst tre år, och kommer alltså att ställa till besvär i vardagen i många år framöver. Att inte betala sina skulder ger alltså inte bara ekonomiska konsekvenser i form av betydligt större skulder än man från början hade. Det kan också vara bra att tänka på att det inte finns någon egentligen gräns för hur små, eller stora, belopp man får bedriva indrivning på. Man kan alltså få inkassokrav även på de små skulderna, och det finns inga skulder man kan strunta i att betala, om man vill undvika inkasso.

Fakturahantering – Allt du behöver veta om fakturor

Den som har ett företag, och säljer något, varor eller tjänster, kommer förr eller senare i kontakt med fakturor. Att fakturan är ett sätt att få in betalning för sina varor är en sak, men den har också andra funktioner, som att till exempel vara underlag för momsredovisningen och också vara ett bokföringsverifikat.

Därför är det viktigt att fakturan utformas korrekt, och innehåller alla de detaljer som den ska innehålla, här nedanför går vi igenom det du behöver veta om fakturor.

Mycket att komma ihåg

Det finns massor av måsten, då det gäller innehållet på en faktura. På alla fakturor måste fakturadatum (det vill säga det datum då fakturan ställs ut) finnas angivet. Säljarens/företagets momsregistreringsnummer och varornas eller tjänsternas omfattning/antal är också viktiga punkter som måste finnas på en faktura.

faktura

Fakturanummer

Varje faktura måste också ha ett fakturanummer. Detta nummer ska vara unikt, och får alltså inte vara företagsägarens personnummer. Det är nämligen ganska vanligt att ägare av enskild firma använder sitt personnummer som fakturanummer, men om man gör så måste man också lägga till ett löpnummer. Om man inte gör det kan det komma att finns flera fakturor med samma fakturanummer vilket alltså inte är tillåtet. För att se ett exempel på hur man kan utforma fakturaunderlag hittar du en fakturamall på den sidan.

Säljarens och köparens namn

Både säljarens och köparens namn ska finnas med, och det är viktigt att de skrivs rätt. Med tanke på eventuella avdrag eller liknande måste man vara noga med att ange köparens fullständiga namn, och förkortningar godkänns för det mesta inte.

Fakturan avser

Fakturan ska tala om vad den avser, det vill säga vilken/vilka varor och tjänster som ska betalas, deras omfattning samt det datum de såldes eller utfördes. Enhetspris exklusive moms ska anges, den aktuella skattesatsen och den moms som ska betalas, i de fall där det inte handlar om en momsfri försäljning.

Förenklad faktura

I vissa fall kan man få använda sig av en förenklad faktura, som till exempel, när försäljningsbeloppet inte överskrider 2000 kr. Om man säljer till andra länder får man dock inte använda förenklad faktura, inte ens om försäljningen sker inom EU.

En förenklad faktura har inte lika många punkter som måste finnas med. På denna faktura räcker det med att ange fakturadatum, säljarens identifiering, en beskrivning av de varor eller tjänster som levererats samt den moms kunden ska betala, eller uppgifter som gör det möjligt för kunden att räkna ut denna moms. Naturligtvis anger man också det totala beloppet, inklusive moms på sin faktura, så kunden vet hur mycket han eller hon ska betala.

Det finns alltså klara regler för hur en faktura ska utformas, men exakt hur den enskilda fakturan ska se ut beror både på hur stort belopp det handlar om, och vilken typ av företag det är som fakturerar. För att inte riskera att betalningar försenas, eller rent av uteblir, är det viktigt att fakturan utformas korrekt. Skulle det vara så att kunden struntar helt i att betala är det klokaste du kan göra att sälja fakturorna till ett finansbolag.

Många företag och andra, som måste redovisa sina betalningar struntar helt enkelt i att betala, och skickar tillbaka felaktiga fakturor. Detta för att betalningen inte kommer att godkännas i deras bokföring och redovisning om fakturan inte är rätt utformad. Så för att underlätta för kunderna, och också för att undvika problem med betalningar, är det alltså viktigt att hålla reda på vilka regler som gäller vid fakturering. Många tycker att detta är krångligt att hantera, och då finns det hjälp att få. Det finns många bokförings- och redovisningsföretag som åtar sig att hantera både bokföring och fakturering.

Allt fler företag hjälper till med faktureringen

Att ta professionell hjälp med bokföringen är ganska vanligt både bland små, enskilda firmor och större företag. Däremot är det kanske inte, än så länge, så vanligt att man låter någon annan ta hand om fakturorna.

Det växer idag också upp allt fler så kallade factoringföretag. Dessa är specialiserade på att hantera sina kunders fakturor, från utskrift tills pengarna är inbetalade. Om man anlitar denna hjälp behöver man, som företagare, över huvud taget inte bry sig om fakturahanteringen. Man lämnar över de krav som finns till factoringföretaget, och de skickar ut fakturor, bevakar betalningar och sköter också eventuella påminnelser. Med speciella avtal kan företagaren få betalt för sin faktura redan innan kunden har betalat, vilket kan vara mycket bra då företaget behöver få in pengar snabbt. Men, denna tjänst kostar naturligtvis mer, och man får aldrig ut hela fakturavärdet.

Om man är beredd att betala mer, då kan man helt köpa sig fri från risken att en faktura inte betalas, och få pengarna direkt när man lämnar över kravet. Det gäller dock att vara noggrann i sin granskning när man väljer factoringföretag, så att man väljer någon som hanterar kunderna på ett bra sätt.